Power BI

POWER BI: Cách sử dụng hàm CEILING trong DAX

Trong bài viết hôm nay, Kienit.com sẽ giới thiệu với các bạn về hàm CEILING trong Power BI Dax. Hàm này có ý nghĩa và cách sử dụng như hàm CEILING trong Excel.

1/ Ý nghĩa hàm CEILING trong Dax

CEILING trong Power BI là hàm dùng để làm tròn số lên, tới số nguyên gần nhất hoặc là bội số.

2/ Cú pháp

CEILING ( <Number>, <Significance> )

Trong đó:

<Number>: Là giá trị bạn muốn làm tròn lên.

<Significance>: Bội số muốn làm tròn (số nguyên gần nhất mà chia hết cho giá trị này).

3/ Giá trị trả về

Giá trị được hàm CEILING trả về đó là một trong 3 dạng: số nguyên (Integer), số thập phân (Decimal), tiền tệ (Currency).

Nếu số muốn làm tròn <Number> là dạng dữ liệu tiền tệ thì kết quả trả về là tiền tệ.

Nếu bội số <Significance> ở dạng dữ liệu Đúng (True) hoặc Sai (False) (còn gọi là Boolean data type)thì kết quả trả về là dạng số nguyên.

Còn bội số <Significance> không ở dạng số thì sẽ trả về số thập phân.

<Number> là số dương, <Significance> số lương thì sẽ làm tròn lên (tiến về vô cực).

<Number> là số âm, <Significance> số lương thì sẽ làm tròn lên (tiến về số 0).

4/ Một vài lưu ý

Công thức CEILING trong DAX gồm có 2 loại khác nhau:

  • Hàm CEILING: Không được viết bội số <Significance> dưới dạng số âm
  • Hàm ISO.CEILING: Có thể viết bội số <Significance> dưới dạng số âm

5/ Ví dụ cách dùng hàm CEILING

Để hiểu rõ hơn về các thông tin trên thì các bạn xem qua các ví dụ sau đây:

= CEILING ( 10.2, 1 ) = 11 (Integer)

= CEILING ( 10.7, 1 ) = 11 (Integer)

= CEILING ( 10.2, 0.5 ) = 10.5 (Decimal)

= CEILING ( 10.7, 0.5 ) = 11 (Decimal)

= CEILING ( 10.2, CURRENCY ( 0.5 ) ) = 10.5 (Currency)

= CEILING ( 10.7, CURRENCY ( 0.5 ) ) = 11 (Currency)

= CEILING ( -10.2, 1 ) = -10 (Integer)

= CEILING ( -10.2, -1 ) = -11 (Integer)

= CEILING ( -10.7, 1 ) = -10 (Integer)

= CEILING ( -10.7, -1 ) = -11 (Integer)

= CEILING ( -10.2, 0.5 ) = -10 (Decimal)

= CEILING ( -10.7, 0.5 ) = -10.5 (Decimal)

= CEILING ( -10.2, CURRENCY ( 0.5 ) ) = -10 (Currency)

= CEILING ( -10.7, CURRENCY ( 0.5 ) ) = -10.5 (Currency)

= CEILING ( 4, 1 ) = 4

= CEILING ( 4.6, 1 ) = 5

= CEILING ( -2.1, 1 ) = -2

= CEILING ( -5.8, 1 ) = 5

= CEILING ( 0.18, 1 ) = 2

= CEILING ( 4, 2 ) = 4

= CEILING ( 4.6, 2 ) = 6

= CEILING ( -2.1, 2 ) = -2

= CEILING ( -5.8, 2 ) = -4

= CEILING ( 0.18, 2 ) = 2

Bài viết trên đây đã tổng hợp những khái niệm và cách sử dụng hàm CEILING trong Power BI – một hàm rất phổ biến và kết hợp với các hàm DAX khác.

Ngoài ra, hàm này cũng có trong Excel và cách sử dụng cũng tương tự như thế. Các bạn có thể tham khảo bài viết về hàm CEILING trong Excel tại website Kienit.com.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm IF trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUM trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUMX trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm ALL trong DAX

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Ti Ti
Mình tên là Trọng Thắng, hiện đang phụ trách quản lý website Kienit.com. Tất cả các bài viết trên website đều do mình tự học, tự áp dụng và biên soạn lại thành nội dung hoàn chỉnh. Hy vọng website sẽ giúp ích cho các bạn cũng đang tìm hiểu và tự học các kiến thức này giống mình.

    You may also like

    Leave a reply

    More in:Power BI