POWER BI: Cách sử dụng hàm IF trong DAX

Hàm IF là hàm phổ biến không chỉ trong Excel và ngay cả trong Power BI. Nếu bạn là người mới muốn tìm hiểu các hàm DAX cơ bản thì không thể bỏ qua IF trong Power BI.

1/ Ý nghĩa

Hàm IF trong Power BI là một hàm Logical. IF có nhiệm vụ sẽ kiểm tra các giá trị đúng hoặc sai mà và sẽ trả về kết quả Đúng hoặc Sai theo giá trị mà bạn đưa ra.

2/ Cú pháp

IF ( <LogicalTest>, <ResultIfTrue> [, <ResultIfFalse>] )

Trong đó:

<LogicalTest> Là giá trị hoặc biểu thức bạn muốn kiểm tra. Là một biểu thức để kết quả trả về là giá trị True hoặc False.

<ResultIfTrue> Nếu như biểu thức đó đúng thì sẽ trả về kết quả True.

<ResultIfFalse> (không bắt buộc) Biểu thức sẽ trả về kết quả False nếu nó sai. Trường hợp bạn không nhập thì biểu thức sai sẽ trả về kết quả rỗng (BLANK).

3/ Giá trị trả về

Giá trị trả về là một dạng dữ liệu tương ứng với tham số<ResultIfTrue> nếu đúng hoặc <ResultIfFalse> nếu sai.

4/ Lưu ý

Nếu sử dụng nhiều hàm điều kiện IF lồng vào nhau thì sẽ làm chậm hiệu suất của câu truy vấn.

Khi bạn không điền vào tham số<ResultIfFalse> thì công thức sẽ trả về hàm rỗng (BLANK) nếu kết quả sai. IF ( <LogicalTest>, <ResultIfTrue> )

5/ Cách dùng

Ví dụ: Xét điểm trung bình của từng học sinh như trong hình

  • Nếu điểm trung bình >= 5 thì trả về kết quả là Đậu
  • Ngược lại nếu điểm trung bình < 5 thì kết quả là Rớt

Bước 1: Chọn New Column

Bước 2: Nhập cú pháp Xét đậu rớt = IF([Điểm trung binh]>=5,”Đậu”,”Rớt”)

Kết quả như hình dưới đây.

Qua bài viết, bạn thấy cách sử dụng hàm IF trong Power BI nó rất đơn giản, giống như trong Excel. Dù là người mới hay người làm lâu thì cần biết cách sử dụng hàm DAX này một cách linh hoạt. Chúc các bạn sẽ thành công.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUM trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm CEILING trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUMX trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm ALL trong DAX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *