POWER BI: Cách sử dụng hàm ALL trong DAX

Hàm ALL trong Power BI Dax có nhiệm vụ trả về tất cả các dòng trong bảng hoặc là các giá trị trong một cột, bỏ qua tất cả các bộ lọc đã được áp dụng vào công thức trước đó.

1/ Cú pháp hàm ALL trong Power BI

ALL ( [<TableNameOrColumnName>] [, <ColumnName> [, <ColumnName> [, … ] ] ] )

Trong đó:

  • Table: Bỏ lọc trên bảng
  • Column: Bỏ lọc trên cột

Ví dụ:

ALL ( Customer )

ALL ( Customer[Country], Customer[State] , Customer[City] )

Bạn có thể dùng một trong 2 cách trên.

2/ Giá trị trả về 

Là toàn bộ bảng hoặc một số cột trong bảng đã bỏ qua bộ lọc

3/ Lưu ý

Hàm ALL bỏ những bộ lọc tương ứng, giống như hàm REMOVEFILTERS trong Power BI Dax.

Khi sử dụng bảng, kết quả trả về là các dòng trong bảng gồ các dòng bị trùng lặp.

Khi sử dụng một cột, ALL sẽ trả về các giá trị duy nhất trong cột.

Trong một số trường hợp, hàm Dax này sẽ trả về kết quả là dòng rỗng.

ALL thường không dùng một mình mà sẽ kết hợp với một số hàm Dax trong Power BI như CALCULATE hoặc CALCULATETABLE.

Một trường khác là ALL trong Power BI có thể dùng bảng hoặc cột như một biểu thức tính toán khi nó được dùng một mình.

4/ Ví dụ cách sử dụng

Ví dụ 1: Sau đây là tính các sản phẩm có màu Red trong cột Color, bỏ qua các bộ lọc trong bảng sản phẩm trước đây.

=CALCULATETABLE (ALL ( ‘Product’ ),’Product'[Color] = “Red”)

Ví dụ 2: Tính tổng của các giá trị trong cột Total Sale và bỏ qua các bộ lọc đã áp dụng trong bảng Sale.

=SUMX (Sale[Total Sale], ALL[Sale])

Hàm ALL trong Power BI được sử dụng phổ biến. Vì vậy bạn cần nắm rõ cách sử dụng để kết hợp với các hàm Dax khác. Chúc các bạn thành công và hãy luôn theo dõi website Kienit mỗi ngày.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm COUNTA trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm IF trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUM trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm CEILING trong DAX

POWER BI: Cách sử dụng hàm SUMX trong DAX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *