Câu lệnh SELECT có điều kiện trong SQL Server

SELECT trong SQL được dùng để lấy một hay nhiều hoặc là tất cả các giá trị có trong bảng. Câu lệnh SELECT có điều kiện trong SQL sẽ trả về kết quả là bảng gồm có các giá trị đã được chọn, gọi là tập kết quả (result-set).

Đây là câu lệnh cơ bản và luôn luôn được sử dụng trong SQL khi muốn một trường dữ liệu nào đó trong bảng. Nếu bạn đang tìm hiểu cách sử dụng SELECT SQL thì hãy tham khảo bài viết này.

1/ Cú pháp câu lệnh SELECT trong SQL

SELECT trong SQL đơn giản như sau

SELECT column1, column2, …

FROM table_name

Trong đó:

  • SELECT column1, column2, … là lấy từng cột trong bảng. Các column1, column2 thuộc table_name. Các cột sẽ cách nhau bởi dấu phẩy.
  • FROM table_name là bảng chưa các cột bạn muốn lấy ra

Nếu như bạn không muốn lấy từng cột trong bảng mà muốn lấy tất cả thì dùng câu lệnh SELECT như sau:

SELECT * FROM table_name

Trong đó, ký tự “*” có nghĩa là lấy tất cả.

2/ Ví dụ sử dụng SELECT SQL

Sale_ID Quantity Gross_Sale Product_Name Category
1 2 53,07 Awesome Concrete Shoes Widget
2 3 240,25 Mediocre Wooden Bench Gizmo
3 2 71,79 Fantastic Wool Shirt Gadget
4 6 460,02 Awesome Bronze Plate Widget
5 5 448,77 Sleek Steel Table Widget

Để áp dụng sử dụng câu lệnh SELECT trong SQL, Kienit có chuẩn bị một bảng dữ liệu SALES.

Ví dụ: Lấy tất cả các trường trong bảng dữ liệu

SELECT sales_id, product_name FROM SALES

Cách sử dung câu lệnh SELECT trong SQL đơn giản
Ví dụ dùng lệnh SELECT trong SQL

Trong trường hợp bạn muốn lấy tất cả các cột trong bảng SALES ra thì làm theo cú pháp như sau:

SELECT * FROM SALES

3/ Thêm câu lệnh điều kiện WHERE

SELECT * FROM là câu lệnh cơ bản và quen thuộc để lấy cột trong một bảng. Tuy nhiên để thực hiện câu lệnh SELECT có điều kiện trong SQL thì bạn cần kết hợp với lệnh WHERE.

Câu lệnh WHERE trong SQL được dùng để bạn lọc theo một điều kiện nào đó. Nếu là những dùng SELECT nâng cao thì không thể thiếu WHERE.

Câu lệnh SELECT WHERE trong SQL không chỉ lấy được một mà nhiều điều kiện khác nhau.

Ví dụ: Cũng trong bảng SALES, lấy ra cột Sale_id, Gross_Sale và Product_Name với điều kiện là Gross_Sale > 200

SELECT sales_id, gross_sales, product_name

FROM sales

WHERE gross_sales > 200

SELECT kết hợp với câu lệnh WHERE
SELECT kết hợp với câu lệnh WHERE

4/ Sắp xếp kết quả với câu lệnh ORDER BY

Ngoài câu lệnh WHERE thường đi với SELECT thì còn một câu lệnh khác nữa đó chính là ORDER BY trong SQL.

Khi bạn muốn sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần thì dùng câu lệnh ORDER BY, giống hàm RANK trong Excel. Có 2 cách sắp xếp, cụ thể:

  • DESC là sắp xếp giảm dần theo bảng mã ASCII
  • ASC là sắp xếp tăng dần theo bảng mã ASCII

Ví dụ: Cũng trong bảng SALES, lấy ra cột Sale_id, Gross_Sale và Product_Name với điều kiện là Gross_Sale > 200 và sắp xếp tăng dần theo cột Gross_Sale

SELECT sales_id, gross_sales, product_name

FROM sales

WHERE gross_sales > 200

ORDER BY Gross_Sale ASC

Sau khi các bạn đã biết thêm WHER cũng như ORDER BY thì cần biết cách câu lệnh SELECT trong SQL hoạt động như thế nào.

Bước 1: Để thực hiện lệnh SELECT thì cần biết bảng nào nên đầu tiên sẽ chạy câu lệnh FROM để tìm bảng.

Bước 2: Tiếp theo dữ liệu sẽ được lọc các dữ liệu có điều kiện mà bạn đã đưa ra trong câu lệnh WHERE.

Bước 3: Đến đây thì lệnh SELECT sẽ lấy ra ra những cột phù hợp.

Bước 4: Nếu bạn muốn sắp xếp giá trị theo thứ tự tăng hoặc giảm dần thì sử dụng câu lệnh ORDER BY. Giá trị sẽ được sắp xếp giảm hoặc tăng dần khi bạn chọn DESC hoặc ASC.

Ngoài WHERE và ORDER BY thì cỏn rất nhiều câu lệnh khác để kết hợp với câu lệnh SELECT trong SQL. Thêm càng nhiều thì cách chạy sẽ thêm một bước.

Website sẽ cập nhật các câu lệnh trong SQL mới hàng ngày, các bạn hãy theo dõi để cập nhật và biết cách hoạt động của SELECT trong SQL như thế nào.

Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *