SELECT INTO trong SQL – Câu lệnh tạo bảng mới từ bảng có sẵn

Ở bài trước, Kienit đã chia sẻ về mệnh đề DISTINCT trong SQL thì ở bài viết chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp câu lệnh SELECT INTO trong SQL Server.

1/ Mô tả

Trong SQL Server, câu lệnh SELECT INTO được dùng để sao chép dữ liệu từ bảng đã có sẵn sang một bảng mới. Bảng mới sẽ có đầy đủ các cột mà bạn chọn.

2/ Cú pháp

Câu lệnh SQL có cú pháp đầy đủ như sau:

SELECT *

INTO bảng_mới [IN database_khác]

FROM bảng_cũ

WHERE điều_kiện

hoặc là:

SELECT cột_1, cột_2, cột_3, …

INTO bảng_mới [IN database_khác]

FROM bảng_cũ

WHERE điều_kiện

Lưu ý: bảng_mới phải là bảng chưa tồn tại trước đó, nếu bảng này đã được tạo rồi thì khi sử dụng mệnh đề INTO trong SQL sẽ bị lỗi.

Cách chạy câu lệnh như sau:

Bước 1: Đầu tiên sẽ chạy mệnh đề FROM để tìm bảng cần truy vấn.

Bước 2: Chạy mệnh đề WHERE để lấy dữ liệu thỏa điề kiện.

Bước 3: Chạy câu lệnh SELECT trong SQL để lấy các cột hoặc lấy hết và chạy mệnh đề INTO để tạo bảng mới, lúc này dữ liệu được thêm vào bảng mới.

3/ Cách dùng

Ví dụ 1: Lấy hết dữ liệu của bảng giáo viên đưa vào bảng mới tên là giáo viên A. Câu lệnh SQL như sau:

SELECT * INTO GIAOVIENA

FROM GIAOVIEN

Ví dụ 2: Tạo ra một bảng mới có tên là giáo viên B. Có một cột dữ liệu là HoTen tương ứng như bảng giáo viên. Câu lệnh SQL như sau:

SELECT HoTen INTO GIAOVIENB

FROM GIAOVIEN

Ví dụ 3: Tạo ra một bảng giáo viên C, có một cột dữ liệu là HoTen tương ứng như bảng giáo viên. Điều kiện là lương > 2000.

SELECT HoTen INTO GIAOVIENC

FROM GIAOVIEN

WHERE Luong > 2000

Ví dụ 4: Tạo ra một bảng mới từ nhiều bảng

SELECT MaGiaoVien, HoTen, TenBoMon INTO GIAOVIEND

FROM GIAOVIEN, BOMON

WHERE BOMON.MaBoMon = GIAOVIEN.MaBoMon

Ví dụ 5: Trường hợp bạn muốn đổi tên cột khi đưa dữ liệu sang bảng mới thì dùng mệnh đề AS trong SQL.

SELECT nhanvien_id AS danhba_id, ho, ten INTO danhba

FROM nhanvien

WHERE nhanvien_id < 1000

Câu lệnh SELECT INTO trong SQL rất cơ bản và được sử dụng phổ biến khi truy vấy cơ sở dữ liệu. Giống như mệnh đề DISTINCT thì mệnh đề thường sẽ dùng với câu lệnh SELECT. 

Cảm ơn các bạn đã tham khảo bài viết về chủ đề tự học SQL Server. Hãy theo dõi website Kienit.com để đọc thêm nhiều bài viết mới mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *