POWER BI: Cách sử dụng hàm MID

Trong bài này, Kienit.com sẽ chia về cách sử dụng hàm MID trong Power BI. Đây là một hàm cơ bản dùng để xử lý chuỗi như trong Excel.

1/ Mô tả

Hàm MID trong Power BI dùng để xử lý chuỗi dữ liệu, lấy ra các ký tự nằm ở giữa trong đoạn text. Việc của bạn là phải nhập chuỗi, vị trí và số ký tự cần lấy.

2/ Cú pháp hàm MID

MID ( <Text>, <StartPosition>, <NumberOfCharacters> )

Trong đó:

<Text>: Chuỗi cần xử lý

<StartPosition>: Vị trí bắt đầu lấy ký tự

<NumberOfCharacters>: Số ký tự cần lấy ra trong chuỗi

3/ Giá trị trả về

Chuỗi ký tự nằm trong chuỗi gốc. 

4/ Lưu ý

<StartPosition> phải là số nguyên và > 0, không vượt quá tổng số ký tự trong <Text>.

Nếu <NumberOfCharacters> vượt quá độ lớn của số ký tự còn lại trong <Text> thì chỉ lấy tối đa đến hết phần còn lại của <Text>.

5/ Cách sử dụng

Hàm DAX này không chỉ sử dụng riêng lẻ mà còn kết hợp với nhiều hàm khác để xử lý, tách chuỗi.

Hướng dẫn sử dụng MID trong Power BI
Hướng dẫn sử dụng MID trong Power BI

Ví dụ 1: Lấy ký tự đặc biệt trong mã code

Cú pháp: hàm MID= MID(‘vi du'[Code],4,2)

Cách sử dụng hàm MID trong Power BI
Cách sử dụng MID trong Power BI

Ví dụ 2: Lấy thông tin về Quận, thành phố trong cột Địa chỉ

Cú pháp: = MID( ‘Address'[Địa chỉ], FIND( “,”, ‘Address'[Địa chỉ], , 1) + 1, 20)

"Kết

Trong đó:

Hàm FIND để xác định vị trí dấu phẩy trong cột Địa chỉ.

MID trong Power BI sẽ tách nội dung trong cột địa chỉ, bắt đầu từ sau vị trí dấu phẩy ngăn cách số nhà với Quận, thành phố xác định bởi FIND, lấy theo 20 ký tự (có thể dùng số khác thay cho 20).

Nếu bạn nào đã hiểu về cách sử dụng hàm MID trong Excel thì tìm hiểu hàm DAX này trong Power BI sẽ vô cùng đơn giản vì nó tương tự. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công.

Bài viết xem thêm:

POWER BI: Cách sử dụng hàm CALCULATETABLE

POWER BI: Cách sử dụng hàm SAMEPERIODLASTYEAR

POWER BI: Cách sử dụng hàm DIVIDE

POWER BI: Cách sử dụng hàm BLANK

POWER BI: Cách sử dụng hàm FILTER

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *